Koło Rowerowe „Wagant” działające przy Oddziale PTTK w Sieradzu zaprasza wszystkich sympatyków aktywnego wypoczynku do udziału w imprezie
o charakterze rekreacyjno – sportowym.

Konkurencja nie będzie zaliczana do ogólnopolskiego rankingu biegów i rajdów rowerowych na orientację, przeznaczona jest dla amatorów.

Na starcie rajdu uczestnicy otrzymają mapy z zaznaczonymi 10 punktami kontrolnymi, do których muszą dotrzeć w określonym czasie oraz karty, na których przy pomocy perforatora potwierdzą odnalezienie szukanego obiektu. Punkty kontrolne ukryte będą w okolicach starówki i sieradzkich parków. Trasa przejazdu, podobnie jak kolejność i liczba odnalezionych punktów kontrolnych zależy
tylko i wyłącznie od uczestnika. Do sklasyfikowania wystarczy zaliczenie jednego punktu kontrolnego. O miejscu uczestnika w końcowej klasyfikacji decyduje liczba zdobytych punktów, a następnie czas przejazdu trasy.

 Rajd odbędzie się 8 czerwca 2019 roku (sobota), zbiórka uczestników na Wzgórzu Zamkowym o godz. 15.00

 

Zapisy w poniedziałki  27 maja i 3 czerwca w godzinach 16.00 - 18.00 w siedzibie PTTK  ul. Żwirki i Wigury 4

 

Regulamin rajdu i szczegółowe informacje znajdują się na stronie PTTK Oddział w Sieradzu.

 

Rajd odbędzie się przy wsparciu Urzędu Miasta Sieradza.

 

Regulamin

 1. Organizatorem rajdu jest Koło Rowerowe Wagant działające przy  PTTK Oddział w Sieradzu, ul Żwirki i Wigury 4 
 2. Uczestnicy rajdu startują na własną odpowiedzialność
 3. Rajd odbywa się przy otwartym ruchu drogowym, uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
 4. Przed startem w bazie rajdu zawodnicy otrzymują mapę z zaznaczonymi Punktami Kontrolnymi do odnalezienia. Za prawidłowe potwierdzenie pobytu na Punkcie Kontrolnym uczestnik otrzymuje 1 punkt.
 5. Uczestnik zostaje sklasyfikowany na podstawie liczby zdobytych punktów kontrolnych
  Kolejność zaliczania Punktów Kontrolnych jest dowolna wariant przejazdu między Punktami Kontrolnymi jest również dowolny.
 6. Potwierdzenie pobytu na Punkcie Kontrolnym odbywa się przez zaznaczenie odpowiedniego miejsca na karcie startowej za pomocą perforatora. Uczestnik ma obowiązek stawić się na Punkcie Kontrolnym osobiście.
 7. Warunkiem sklasyfikowania jest potwierdzenie co najmniej 1 Punktu Kontrolnego.
 8. Limit czasu na pokonanie trasy to 1 godzina 40 minut. Limit czasu liczony jest od momentu wydania komendy "Start" przez prowadzących imprezę.
 9. Przybycie na metę po upływie 5  minut od upłynięcia limitu czasu jest równoznaczne z nieklasyfikowaniem
 10. O miejscu w końcowej klasyfikacji decyduje w pierwszej kolejności ilość zdobytych punktów a następnie, w przypadku równej ilości punktów, czas przejazdu trasy.
 11. Używanie urządzeń GPS jest dozwolone tylko i wyłącznie do zapisu śladu przebytej trasy.
 12. W przypadku rezygnacji z ukończenia rajdu uczestnik zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu organizatorom rajdu na numer telefonu podany na mapie oraz karcie startowej.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za losowe wypadki na trasie rajdu, a także podczas dojazdu na zawody i powrotu z nich. Zalecane jest ubezpieczenie NNW we własnym zakresie.
 14. Startując w rajdzie uczestnik zgadza się na opublikowanie imienia, nazwiska oraz wizerunku na stronach internetowych PTTK i mediów zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w rajdzie. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.
 15. Pokonywanie jakiegokolwiek fragmentu trasy w inny sposób niż rowerem bądź pieszo jest zabronione. Korzystanie z innych środków lokomocji (w tym rowerów z napędem elektrycznym czy spalinowym) skutkuje dyskwalifikacją. 
 16. Zabronione jest poruszanie się po terenach oznaczonych na mapie jako wyłączone z rajdu (czerwone znaki X na mapie).
 17. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, zasad poruszania się po terenach leśnych oraz zachowania porządku i niepozostawiania śmieci na trasie przejazdu. Poruszanie się po terenach prywatnych wymaga uzyskania zgody właściciela terenu.