22 wrzesień 2018 (sobota)

 

   

 

 

 

ORGANIZATORZY

 • Zarząd Oddziału PTTK w Sieradzu
 • Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego - Sieradzkie Parki Krajobrazowe

WSPÓŁORGANIZATORZY

 • Starostwo Powiatowe w Sieradzu
 • Urząd Miasta Sieradz
 • Urząd Gminy Zapolice
 • Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach
 • Ryszard Perka – Radny Rady Miasta Sieradza

Patronat medialny:

 • Tygodnik „Nad Wartą”
 • „Nasze Radio”
 • Sieradzka TV

CELE RAJDU

 • Uczczenie pamięci żołnierzy poległych w walkach nad Wartą we wrześniu 1939r
 • Poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych okolic Strońska i terenu gminy Zapolice - doskonalenie umiejętności uprawiania turystyki pieszej;
 • Rekreacja, wypoczynek i wspólna zabawa;
 • Rozpoczęcie rajdu o godz. 8.40 na Placu Wojewódzkim w Sieradzu, gdzie odbędzie się odprawa kierowników drużyn pieszych oraz start na trasę rajdu. Uczestnicy trasy pieszej przejadą autokarami na miejsce rozpoczęcia wędrówki.

TRASA RAJDU:

Piaski – Beleń - Strońsko – Zapolice (ok 12 km).

WARUNKI UCZESTNICTWA

W rajdzie mogą uczestniczyć drużyny (min. 5-osobowe) reprezentujące zakłady pracy, szkoły, organizacje społeczne i młodzieżowe, emerytów, rencistów, członków ich rodzin oraz uczestnicy indywidualni.

Punktacji rajdowej podlega zgłoszona drużyna, która może mieć osobę rezerwową. Młodzież do lat 18 może uczestniczyć w rajdzie pod opieką nauczycieli lub rodziców. Wszyscy uczestnicy rajdu powinni posiadać dobrą kondycję fizyczną, ponieważ impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Kierownikiem drużyny powinna być osoba posiadająca doświadczenie w uprawianiu turystyki pieszej, udzielaniu pierwszej pomocy, jak również znająca przepisy porządkowe i ruchu drogowego. Każdy uczestnik Rajdu musi posiadać odpowiednie obuwie i nieprzemakalne ubranie, dokument tożsamości (młodzież szkolna – legitymację szkolną).

Organizacje zgłaszające drużyny mają obowiązek ubezpieczenia swoich uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania Rajdu, jeżeli osoby te nie są członkami PTTK z aktualnie opłaconymi składkami. To samo dotyczy osób indywidualnych oraz członków Komitetu Organizacyjnego Rajdu.

ZASADY FINANSOWANIA

Wpisowe na Rajd wynosi:

Dla członka drużyny pieszej - 12 zł (8zł osoby nie korzystające z autokarów), - z opłaconymi składkami PTTK - 6 zł.

 

W ramach wpisowego zapewniamy:

 • przejazd autokarem na miejsce startu trasy pieszej
 • znaczek rajdowy
 • napoje
 • poczęstunek na mecie rajdu
 • powrót autokarem z miejsca zakończenia rajdu na Pl. Wojewódzki w Sieradzu

ZGŁASZANIE UCZESTNIKÓW

(zapisy na załączonych do regulaminu rajdu kartach zgłoszeń)  przyjmuje :

Oddział PTTK, w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu przy ul. Żwirki i Wigury 4.

Zapisy w dniach 03, 10 i 17 września 2018 r. w godz. 16:00 - 18:00.

Wpisowe na rajd można wpłacić w dniu zapisu lub przekazać na konto: ZO PTTK 55 9267 0006 0000 1977 2000 0010 z dopiskiem: 43 Rajd Szlakiem walk nad Wartą 1939r.
ZASADY PUNKTACJI DRUŻYN:

Punktacja drużyn za uzyskanie miejsca od 1 do 5 w rajdowych konkursach:

Za I miejsce – 10 pkt. za IV miejsce – 4 pkt.

Za II miejsce – 8 pkt. za V miejsce – 2 pkt.

Za III miejsce – 6 pkt.

Ponadto drużyny otrzymują punkty za ilość posiadanych legitymacji PTTK z opłaconymi składkami:

5 pkt. za 13-15 legitymacji; 4 pkt. za 10-12 legitymacji; 3 pkt. za 7-9 legitymacji

2 pkt. za 4-6 legitymacji; 1 pkt. za 1-3 legitymacji.

Punkty będą przyznawane drużynom za posiadanie godła lub proporca - maksymalnie 5 pkt. (oceniane będą: pomysł i wykonanie)

Drużyny otrzymują punkty ujemne za:

Wykluczenie uczestnika rajdu – 10 pkt.

Zanieczyszczanie środowiska i nie przestrzeganie zasad ochrony przyrody – 5 pkt.

Brak apteczki pierwszej pomocy na trasie – 5 pkt.

Nieobecność kierownika drużyny przy rozpoczęciu rajdu – 5 pkt.

Brak dyscypliny na trasie ( zmiana trasy ominięcie punktu kontrolnego – 5 pkt.

Brak ubezpieczenia członka drużyny – 5 pkt.

Zakończenie Rajdu odbędzie się około godz. 15.00 na terenie GOKiS w Zapolicach.

Organizatorzy zapewniają powrót do Sieradza , na Plac Wojewódzki .

W programie:

1. Konkursy rajdowe:

Wiedzy o trasie rajdu i walkach nad Wartą w 1939r.

Piosenki żołnierskiej (eliminacje na trasie rajdu – każda drużyna śpiewa 2 zwrotki i refren). Do finału przechodzą trzy najlepsze drużyny – każda drużyna śpiewa jedną piosenkę;

2. Ogłoszenie wyników punktacji i wręczenie nagród

Dla najlepszych drużyn i uczestników konkursów przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W czasie trwania Rajdu wszyscy uczestnicy winni przestrzegać praw i zasad obowiązujących na szlakach turystycznych (koleżeństwo, przestrzeganie Karty Turysty) oraz postanowień Kierownictwa Rajdu. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody i wypadki powstałe w czasie trwania Rajdu. Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Organizatorzy zastrzegają sobie – w razie konieczności – prawo dokonania zmiany przebiegu zaplanowanej trasy. Na odprawie wymagana jest obecność wszystkich kierowników drużyn uczestniczących w rajdzie.

Rajd otrzymał pomoc finansową w ramach konkursów ofert z Starostwa Powiatowego w Sieradzu.

 

Do pobrania: Regulamin w formacie PDF